Το Τ.Π.Π.Λ. λειτουργεί υπό του ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (ΕΑΔΙΠ), της οποίας τη μόνη μετοχή κατέχει το Ε.Μ.Π. και η Σύγκλητος αποτελεί τη Γενική Συνέλευσή της. Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 150/1996 (ΦΕΚ 112Α/10-6-1996) με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του ΕΜΠ. Με το ίδιο ΠΔ εγκρίθηκε και το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας. Βασικός σκοπός της εταιρείας (ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ) είναι, μεταξύ άλλων, και η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Η Εταιρεία λειτουργεί με την μορφή ανώνυμης εταιρείας διεπόμενη από την νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στο καταστατικό της.
Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, οριζόμενο από τη Σύγκλητο. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι Καθηγητής Ι. Γκόλιας.
Η Εκτελεστική εξουσία στο Τ.Π.Π.Λ. ασκείται από τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ Καθ. Δ. Καλιαμπάκο, με την υποστήριξη του Διευθυντή κ. Α. Χαδουμέλη και του Γραφείου Τ.Π.Π.Λ.

Η σύνθεση του ΔΣ της ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ είναι η ακόλουθη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Ι. Κ. Γκόλιας, Πρόεδρος, Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Δ. Καλιαμπάκος, Αντιπρόεδρος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • Π. Κωττής, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ν. Μαρμαράς, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ν. Μπελαβίλας. Αν. Καθηγητής, Σχολή Aρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Κ. Παπασπυρίδης, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • Ε. Δημοπούλου, Καθηγήτρια, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Δ. Τσουκαλάς, Καθηγητής, Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε.
 • I. Χατζηγεωργίου, Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Κ. Σπηλιόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Δ. Δαμίγος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • Ι. Γκόνος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ε. Κορωνάκη, Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ε. Κωνσταντινίδου, Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Aρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Α. Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • Χ. Πότσιου, Καθηγήτρια. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • N. Βεντίκος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

To ΔΣ της εταιρείας επίσης επικουρούν οι κ.κ. Σωτήρης Παπαμιχαήλ (Νομικός Σύμβουλος), και Γιώργος Μπασακίδης (Οικονομικός Σύμβουλος)