Το ΤΠΠΛ υποστηρίζει από την ίδρυσή του νέους Έλληνες επιστήμονες, ώστε να δοκιμάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες. Είναι ένας χώρος όπου παράγεται γνώση και τεχνολογία και όπου αυτές εφαρμόζονται στην πράξη. Ακόμη, στο ΤΠΠΛ εκτελούνται κάποια μεγάλης κλίμακας ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ. Το ΤΠΠΛ αποτελεί ταυτόχρονα, χώρο επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων. Είναι ένας προορισμός ο οποίος απευθύνεται σε επισκέπτες με ποικίλα επιστημονικά, εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα. Είναι, τέλος, ένα διαρκές πείραμα ώσμωσης ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία με αναπτυξιακή κατεύθυνση, μια σταθερή γέφυρα επικοινωνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Η δημιουργία του Πάρκου στην ίδια θέση που σφραγίστηκε η αρχή της βιομηχανικής επανάστασης στον Ελλαδικό χώρο, αναβιώνει μνήμες αλλά και εντείνει τη σημασία μίας αντάξιας του τόπου διαχείρισης. Την ίδια στιγμή, η εποπτεία του χώρου από το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας με τόσο ισχυρούς δεσμούς με την τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη, αλλά και οι συνέργειες που αυτό αναπτύσσει, προσφέρουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια.

Η λειτουργία κέντρων όπως το Τ.Π.Π.Λ. αποτελούν το εφαλτήριο νέων επιχειρήσεων τεχνολογίας αιχμής, για την αποτελεσματική μετουσίωση του καινοτομικού αποτελέσματος σε εμπορική και επιχειρηματική επιτυχία. Μέσω των υποστηρικτικών υποδομών και υπηρεσιών του, συμβάλλει με τρόπο ουσιώδη στην ταχύτερη δυνατή εδραίωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων, όπως:

  • Η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
  • Η εποικοδομητική σύνδεση των Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης (ΟΠΓ) με τις Επιχειρήσεις.
  • Η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής.
  • Η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων.
  • Η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους, η παροχή πάσης φύσης υπηρεσιών, επιστημονικών, τεχνολογικών συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών, καθώς και εξειδικευμένης κατάρτισης προσωπικού σε επιχειρήσεις και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων, τμημάτων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών σχημάτων και η δικτύωση με άλλες εξωτερικές εταιρείες.
  • Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Στα Κέντρα Καινοτομίας όπως επομένως στο Τ.Π.Π.Λ. εντάσσονται συνήθως πρόσφατα ιδρυθείσες ή υπό σύσταση μονάδες προκειμένου:

  • να συγκροτηθούν και να εξελιχθούν οργανωτικά, να ολοκληρώσουν και να κατοχυρώσουν το καινοτομικό αποτέλεσμά τους.
  • να καταρτίσουν και να δοκιμάσουν το σχέδιο εκμετάλλευσης της καινοτομίας
  • να υλοποιήσουν το σχέδιο εκμετάλλευσής της καινοτομίας.

 

Στην αιχμή της τεχνολογίας τότε και σήμερα…

Το φωτογραφικό υλικό είτε παραχωρήθηκε με την ευγενική χορηγία καλλιτεχνών όπως οι: Στέλιος Σκοπελίτης, Σάκης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σικαλιάς, Όλγα Αμπάζογλου, και Κ. Νικητοπούλου, είτε ανήκει στο φωτογραφικό αρχείο του ΤΠΠΛ μεγάλο μέρος του οποίου δημιουργήθηκε από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΠΠΛ και του ΕΜΠ, καθώς και από τη φωτογραφική ομάδα dgpr.