Αποκαταστάσεις κτιρίων, εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου

Έργα Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης 

Η ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ ανέλαβε στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ., το πρόγραμμα «Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά Έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» με συνολικό προϋπολογισμό 7.800.000 €, για την υλοποίηση ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικών έργων στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αυτά αφορούσαν στα ακόλουθα:

1. Εκσκαφή, μεταφορά και ασφαλή ταφή ρυπασμένων εδαφών που βρίσκονταν στην επιφάνεια του Τ.Π.Π.Λ., σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πάλι εντός του Τεχνολογικού Πάρκου. Το έργο αυτό αφορούσε στην κατασκευή ενός χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.), με όλες τις απαραίτητες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, εντός του οποίου τοποθετήθηκαν ρυπασμένα εδάφη, τα οποία εν δυνάμει αποτελούσαν πηγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το ευρύτερο οικοσύστημα. Στις εκτάσεις αυτές έγινε αφαίρεση εδαφών, επιχωμάτωση και κάλυψη με υγιές έδαφος. Μετά το πέρας των εργασιών, Ο Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε. δεν δέχτηκε επιπλέον ρυπασμένα εδάφη, στεγανοποιήθηκε και θα παρακολουθείται εσαεί αναφορικά με την ομαλή παραμονή των ρυπασμένων εδαφών σε αυτόν.

2. Διαμόρφωση υπογείου χώρου εντός του Τ.Π.Π.Λ., εντός του οποίου θα τοποθετηθούν ειδικά απόβλητα τα οποία για τεχνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους δεν θα αναμειχθούν με τα ρυπασμένα εδάφη που τοποθετούνται στον Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε. Και σε αυτή την περίπτωση, τα απόβλητα αυτά προήλθαν από τη μεταλλευτική/ μεταλλουργική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο παρελθόν στο χώρο του Πάρκου, και βρίσκονται σήμερα εντός του Πάρκου. Τα απόβλητα αυτά (κυρίως αρσενικούχες ενώσεις) θα τοποθετηθούν σε ειδικά δοχεία, που θα επιτρέψουν την ασφαλή διάθεσή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, στον ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο. Τονίζεται για μια ακόμη φορά, ότι τα απόβλητα αυτά θα αφορούν μόνο σε εκείνα που είναι παρόντα στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. και επ’ ουδενί ο υπόγειος χώρος δεν πρόκειται να δεχθεί απόβλητα ή εδάφη από πηγές εκτός του Τ.Π.Π.Λ.

 

 

3. Με στόχο την περιβαλλοντική θωράκιση των δύο ανωτέρω μεγάλων τεχνικών έργων, ιδρύθηκε ένα πρότυπο εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων, σε ήδη διαμορφωμένο χώρο εντός του Τ.Π.Π.Λ. Το εργαστήριο παρακολουθεί και καταγράφει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους των έργων αυτών, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία τους, με εξειδικευμένες αναλύσεις και επιτόπου μετρήσεις σε όλα τα περιβαλλοντικά μέσα (εδάφη, ύδατα, ατμόσφαιρα).

Επιπλέον, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης, ειδική μελέτη για την απορρύπανση – αποκατάσταση του ιδιαίτερα ρυπασμένου και με σοβαρά στατικά προβλήματα Κτηρίου Κονοφάγου.  Για όλα τα παραπάνω Έργα, έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι απαιτούμενες από το νόμο περιβαλλοντικές μελέτες και αυτά υλοποιούνται με όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Κατά τη διαδικασία έγκρισης των ανωτέρω μελετών και αδειών, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη όλων των τοπικών Φορέων, όπως άλλωστε ορίζεται και από την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου εγκρίθηκε και από το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί η διαρκής και ενδελεχής παρακολούθηση για την σωστή εκτέλεση του Έργου, με την αρωγή τόσο του Περιβαλλοντικού εργαστηρίου όσο και άλλων εργαστηρίων του Ε.Μ.Π. Η παρακολούθηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη αυστηρή εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω έργο, αλλά διευρύνεται, με εφαρμογή πρόσθετων μετρήσεων και ελέγχων, ώστε το πρωτοποριακό αυτό έργο εξυγίανσης να αποτελέσει και πρότυπο εκτέλεσης συναφών έργων, όσον αφορά την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Το παραπάνω έργο αναμένεται να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό πρόβλημα του Τ.Π.Π.Λ., το οποίο υπήρξε μια σημαντική πηγή ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και να αποτελέσει πηγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιβαλλοντικών προβλημάτων κυρίως εντός της Λαυρεωτικής αλλά και σε άλλες περιοχές της επικράτειας με αντίστοιχα προβλήματα.

Εκ μέρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η Επιτροπή η οποία χειρίζεται το Έργο είναι πάντα στη διάθεση των κατοίκων της περιοχής ή των εκπροσώπων τους να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις σε ότι κρίνεται απαραίτητο, σχεδιάζει δε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.