Το έργο της «Απορρύπανσης-Αποκατάστασης του Κτιρίου "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" στο ΤΠΠΛ» έχει ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Νοέμβριο του 2023. Είναι ένα έργο ύψιστης σημασίας, όχι μόνο για το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου αλλά και για την πόλη του Λαυρίου, που σκοπό έχει τον καθαρισμό, την απομάκρυνση και ασφαλή αποθήκευση στον ειδικά σχεδιασμένο Υπόγειο Χώρο των επικίνδυνων αποβλήτων που είχαν συσσωρευθεί λόγω της προγενέστερης χρήσης του κτηρίου ως φίλτρου των καπναερίων αλλά και μέσω των εργασιών της στατικής αποκατάστασης να μηδενίσει πρακτικά κάθε πιθανό κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου οι σύμβουλοι του έργου κ. Χρήστος Γιαννέλος (Πολιτικός Μηχανικός) και Δρ. Βασίλειος Πρωτονοτάριος (Χημικός Μηχανικός) πραγματοποίησαν αυτοψία στο εσωτερικό του κτηρίου, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα Ασφάλειας & Υγιεινής που προβλέπουν οι κανονισμοί και το πρωτόκολλο εκτέλεσης του έργου. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους ισόγειους χώρους όπου έχει προχωρήσει ήδη ο καθαρισμός και ως εκ τούτου οι συνθήκες επιθεώρησης επέτρεπαν την καλύτερη παρατήρηση του εσωτερικού του κτηρίου.

Την ίδια μέρα, μετά από σχετική μας πρόσκληση, υποδεχθήκαμε στους χώρους του ΤΠΠΛ τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Ευθύμιο Κουτρούκη (Προϊστάμενος της Μονάδας B1 «Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων Έρευνας-Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Υποδομών» Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ), κ. Ελένη Κρητικού (Προϊσταμένη Μονάδας Α2 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης» Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) και την κ. Ιωάννα Καρδάση (Στέλεχος της Μονάδας Β3 «Διαχείρισης Πράξεων» Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ). Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των στελεχών της ΕΥΔ για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στην ενημέρωση  παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΔΙΠ ΕΜΠ και Πρόεδρος της Κοινής Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (ΚΕΕΠΣ) του Έργου, Καθ. ΕΜΠ Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο οποίος και ανέπτυξε την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου, τονίζοντας τη σημασία του για τη δημόσια υγεία και επισημαίνοντας τις δυσκολίες και τους κινδύνους αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων και μηχανισμών για την αντιμετώπισή τους που προσφέρει το έργο.

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις δόθηκαν επί τόπου των έργων στο κτήριο "Κονοφάγου" και στον Υπόγειο Χώρο, τόσο από τους συμβούλους του Έργου όσο και από το προσωπικό του αναδόχου του έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ» κ. Δημήτριο Αμπατζόγλου Εργοταξιάρχη, κα Μαρίτα Ιωάννου, Τεχνικό Ασφαλείας του Έργου και Χαράλαμπο Κραμποβίτη, εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεχνικής Εταιρείας «Καλλίτεχνος».