Στο Bordeaux της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιανουαρίου η Συνάντηση Προόδου Εργασιών (24Μ) του ερευνητικού έργου Smartfan στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ) ο Αν. Καθηγητής της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπενάρδος, ο Διευθυντής του ΤΠΠΛ, Ασημάκης Χαδουμέλλης και ο συνεργάτης ερευνητικών έργων του ΤΠΠΛ, Γιώργος Γκουλιώνης Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός.
Παρουσιάστηκαν στους εταίρους τα αποτελέσματα των πακέτων εργασίας του έργου των προηγούμενων 6 μηνών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του ερωτηματολογίου- έρευνας αγοράς σχετικά με τη πιλοτική γραμμή παραγωγής τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing), καθώς και οι υπηρεσίες που αυτή θα προσφέρει. Παρουσιάστηκαν ακόμη τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα με ερωτηματολόγιο σχετικά με τον κίνδυνο καινοτομίας στο έργου ενώ, τέλος, πραγματοποιήθηκε workshop με αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου (Business model canvas) για την αξιοποίηση των κύριων εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων (KERs) του έργου.

In Bordeaux, France, on 14 and 15 January, the Working Progress Meeting (24M) of he SMARTFAN research project within the framework of the HORIZON 2020 program was held. The Lavrion Technological and Cultural Park (LTCP) was represented by NTUA Prof. Andreas Benardos , LTCP Site Manager Assimakis Chadoumellis Mech. Eng. MBA, and Research Associate George Gkoulionis Mechanical and Aeronautical Engineer.
The work packages’ results of the past 6 months were presented to SMARTFAN’s partners. More specifically, there has been a presentation of the questionnaire-survey conclusions regarding the 3D printing pilot line, as well as, the offered services. In addition, the main outputs that came out from the questionnaire-survey regarding the Innovation Risk of the project were presented as well. A workshop also took place; its subject was the development of Business Model Canvas for the exploitation of the project’s Key Exploitable Results (KERs).