Στις Βρυξέλλες του Βελγίου, πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιανουαρίου η Συνάντηση Προόδου Εργασιών (24Μ) του ερευνητικού έργου M3DLoC στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ) Αν. Καθηγητής της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ και ο συνεργάτης ερευνητικών έργων του ΤΠΠΛ, Γιώργος Γκουλιώνης Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός.

Παρουσιάστηκαν στους εταίρους τα αποτελέσματα του έργου των πακέτων εργασίας των προηγούμενων 6 μηνών. Αρχικά παρουσιάστηκε η τεχνική μελέτη που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του ΤΠΠΛ για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις υποδομών στο χώρο που θα φιλοξενήσει την πιλοτική γραμμή παραγωγής του έργου. Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Μέρας (open day) του έργου έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ΤΠΠΛ και ειδικότερα σε σχέση με το ρόλο του ΤΠΠΛ στην υλοποίηση ερευνητικών πιλοτικών έργων. Τέλος διατυπώθηκε το γενικό πλάνο για την οργάνωση των Καλοκαιρινών Σχολείων/Εκπαιδεύσεων (Summer Schools/Workshops) τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Πάρκου, ξεκινώντας από το καλοκαιρινό σχολείο του προγράμματος που θα γίνει το καλοκαίρι του 2020.

In Brussels, Belgium, on 22 and 23 January, the Working Progress Meeting (24M) of the M3DLoC research project within the framework of the HORIZON 2020 program was held. Lavrion Technological and Cultural Park was represented by NTUA Prof. Andreas Benardos and Research Associate George Gkoulionis Mechanical and Aeronautical Engineer.

The work packages’ results of the past 6 months were presented to M3DLoC’s partners. The technical issues concerning the building installations that will host the pilot line of the project, which was carried out by the research team of the LTCP, was firstly presented. On the Open Day of the project, the LTCP activities and especially those ones in relation to the LTCP role for the implementation of the ongoing pilot research projects were presented as well. Last but not least, the general plan for the organization of Summer Schools/Workshops which will take place in the LTCP infrastructures was presented. The first Summer School of the project will be held in summer of 2020.